Ga naar de inhoud

Privacy statement

Dame met de lens (gevestigd aan de Sourystraat 21C, 3039 SR te Rotterdam, bij KVK geregistreerd onder nummer: 80638201, hierna aangeduid als ‘we’) respecteert jouw privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. We kwalificeren als verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens in de zin van de AVG. Graag informeren we je hier zo transparant en duidelijk mogelijk over.


WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN WE?
Bij het aanbieden van onze dienstverlening verwerken we (mogelijk) de volgende soorten (bijzondere) persoonsgegevens:

– Voor- en achternamen

– Adresgegevens

– Telefoonnummers

– E-mailadressen

– Leeftijd

– Geslacht

– Huwelijkse staat

– Gezinssamenstelling

– Foto’s

– Informatie over de eerder afgenomen producten of diensten, of de producten of diensten waar eerder interesse in is getoond

 

VAN WIE VERZAMELEN WE PERSOONSGEGEVENS?
We verwerken persoonsgegevens van personen met wie we direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn dus bijvoorbeeld persoonsgegevens van:
– Klanten
– Personen die interesse tonen in producten en/of diensten
– Personen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn waar we een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad 

WAAROM WORDEN ER PERSOONSGEGEVENS VERZAMELD?
We verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
– Om contact met u op te kunnen nemen (via telefoon, e-mail of anderszins) om onze dienstverlening te kunnen leveren
– U te informeren over wijzigingen van onze producten en/of diensten

– Om foto’s af te laten drukken
– Om producten en/of diensten bij u af te leveren
– Het afhandelen van uw betaling

– Om uitvoering te kunnen geven aan een wettelijke verplichting, zoals het doen van onze belastingaangifte
– Voor marketing- en promotiedoeleinden (denk aan advertenties, folders, social media uitingen, portfolio op onze website)
– Voor archiefdoeleinden

 

OP WELKE GRONDSLAG VERWERKEN WE UW PERSOONSGEGEVENS?

Wij verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG. Dat betekent dat wij iedere verwerking van persoonsgegevens baseren op een wettelijke grondslag, en indien nodig een uitzonderingsgrond. De verwerking van uw persoonsgegevens is op één van de volgende grondslagen gebaseerd:

       Om een overeenkomst met u uit te kunnen voeren

       Om tegemoet te komen aan een wettelijke verplichting

       Om onze gerechtvaardigde belangen te behartigen

WIE HEBBEN ER TOEGANG TOT UW PERSOONSGEGEVENS?

Uw persoonsgegevens zijn uitsluitend op een “need-to-know” basis toegankelijk voor daartoe geautoriseerde personen werkzaam bij ons, onze externe dienstverleners en – indien van toepassing – onderaannemers van onze externe dienstverleners, die betrokken zijn bij de verwerking van uw persoonsgegevens.

 

Met de externe dienstverleners die voor ons als verwerker in de zin van de AVG diensten verrichten in het kader waarvan uw persoonsgegevens worden verwerkt, hebben wij verwerkersovereenkomsten afgesloten. Met partijen met wie wij samenwerken en die met ons gezamenlijk verwerkingsverantwoordelijken zijn, hebben wij overeenkomsten inzake de gegevensverwerking gesloten.

 

Onze externe dienstverleners mogen uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken in onze opdracht en volgens onze instructies.

 

WAAR WORDEN DEZE PERSOONSGEGEVENS OPGESLAGEN?
Persoonsgegevens worden op verschillende plekken opgeslagen:
– Computer / Laptop

HOE LANG WORDEN DEZE PERSOONSGEGEVENS OPGESLAGEN?
Persoonsgegevens worden niet langer opgeslagen dan strikt noodzakelijk voor de bovenstaande doeleinden, met uitzondering van persoonsgegevens die langer moeten worden bewaard op basis van een wettelijke verplichting.

We bewaren je foto’s 10 jaar zodat je ook over een aantal jaar nog een mooie afdruk voor aan de muur kunt bestellen, of de foto’s nogmaals op kunt vragen wanneer je ze kwijt bent. Andere persoonsgegevens zoals leeftijd, geslacht, gezinssamenstelling en huwelijkse staat worden voor onbepaalde tijd bewaard omdat we je graag op de hoogte houden met voor jou relevante informatie.

We houden deze gegevens graag up-to-date, en bewaren deze gegevens alleen als jij dit goed vindt (m.u.v. foto’s, omdat hierop ook copyright rust).  Dus heb je een wijziging of wil je de gegevens laten verwijderen, meld het aan: info@damemetdelens.nl (zie daarvoor ook de paragraaf over uw privacy rechten hieronder).

HOE WORDEN DEZE PERSOONSGEGEVENS BESCHERMD?
Persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt door en in het belang van Dame met de lens en worden nooit aan derden overgedragen als de reden hiervoor niet in jouw belang is. 

Wij nemen de benodigde fysieke, technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Zo zijn uw persoonsgegevens beveiligd met een wachtwoord en kunnen deze nooit zonder toestemming door derden kunnen worden ingezien. De software die wij gebruiken wordt regelmatig ge-update en wij maken back-ups waardoor de beschikbaarheid van de persoonsgegevens tijdig herstelt kunnen worden voor het geval deze onverhoopt verloren zouden gaan.

Hoewel wij alle redelijkerwijs vereiste zorg betrachten voor een veilige gegevensverwerking, kunnen wij niet garanderen dat de gegevensverwerking steeds veilig is. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor door u of derden geleden schade als gevolg van ongeautoriseerde toegang tot uw (persoons)gegevens, tenzij deze schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld aan onze zijde. Als u vermoedt dat onbevoegd door anderen gebruik is gemaakt van persoonsgegevens die wij over u verwerken, verzoeken wij u ons hierover onmiddellijk per e-mail te informeren (zie daarvoor de laatste paragraaf).

PASSEN WIJ GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING (WAARONDER PROFILERING) TOE?

In het kader van onze product en dienstverlening passen wij geen geautomatiseerde besluitvorming toe, waaronder profilering.

 

WAT ZIJN UW PRIVACY RECHTEN EN HOE KUNT U DEZE UITOEFENEN?

Door contact met ons op te nemen via info@damemetdelens.nl kunt u een beroep doen op alle rechten die u volgens de AVG heeft, waaronder:

– Het recht op inzage in uw gegevens

– Het recht op rectificatie van uw persoonsgegevens

– Het recht op het wissen van uw persoonsgegevens

– Het recht op het beperken van de verwerking van uw gegevens

– Het recht op gegevensoverdraagbaarheid

– Het recht om bezwaar te maken tegen verwerking

Voor een nadere omschrijving van deze privacy rechten verwijzen wij u graag naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

U kunt contact met ons opnemen als u vragen, opmerkingen of klachten heeft over dit Privacy Statement. Bij onopgeloste problemen heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

HOE KUNT U ONS BEREIKEN?

U kunt contact met ons opnemen via:

 

Ellis Mos | Dame met de lens

info@damemetdelens.nl

+316 11405838

 

 

 

Follow me

ik kan niet wachten om je voor mijn lens te zien